امروز:یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

آرشیو سایت

همایش بین المللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۴

پتانسیل توفان تندری ( k-index)

۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۴

مجموعه مدل های زراعی DSSAT

۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۳

شناسنامه مدلهای گردش عمومی

۳ دی ماه ۱۳۹۳

پیش بینی با مدل ARIMA

۴ آذر ماه ۱۳۹۳

آزمون های آماری

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۳

معرفی و آموزش مدل lars-wg

۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۳

QI Macros

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳