امروز:سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اعضای وب سایت

 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت/تحصیل
۱ سیدابوالفضل مسعودیان استاد دانشگاه اصفهان
۲  کمال امیدوار استاد دانشگاه یزد
۳ بهروز ساری صراف
استاد دانشگاه تبریز
۴ علی محمد خورشیددوست
استاد دانشگاه تبریز
۵  حسین عساکره استاد دانشگاه زنجان
۶  حسین صدقی استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
۷ فریبا اسفندیاری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
۸ حسن ذولفقاری دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
۹ منوچهر فرج زاده اصل دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
۱۰  سید حسین میر موسوی استادیار دانشگاه زنجان
۱۱  رضا دوستان استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱  مرتضی اسمعیل نژاد استادیار دانشگاه بیرجند
۱۲ سید مجید میررکنی استادیار دانشگاه یزد
۱۳ محمد حسین معماریان استادیار دانشگاه یزد
۱۴ محمدعلی نصراصفهانی استادیار
 دانشگاه شهرکرد
۱۵ علی اکبر شمسی پور استادیار دانشگاه تهران
۱۶ مصطفی کرمپور استادیار دانشگاه لرستان
۱۷ طیبه اکبری ازیرانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
۱۸ رئوف مصطفی زاده استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
۱۹ یونس خسروی استادیار دانشگاه زنجان
۲۰ مجید منتظری استادیار دانشگاه اصفهان
۲۱ جاوید جامعی دکتری دانشگاه تبریز
۲۲  کوهزاد رئیس پور دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۳  سید اسعد حسینی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی
۲۴ محمود هوشیار دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی
۲۵ مهران فاطمی دانشجوی دکتری دانشگاه یزد
۲۶ حمزه احمدی دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری
۲۷ ملیحه سادات حمسی دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان
۲۸ فاطمه ربانی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
۲۹ جلیل هلالی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران-کرج
۳۰ محمدسعید نجفی دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
۳۱ مچتبی فریدپور دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی
۳۲ مهدی دوستکامیان دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان
۳۳ عباسعلی داداشی رودباری دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
۳۴ نادیا بابایی دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
۳۵ میثم طولابی نژاد دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
۳۶ علیرضا کربلائی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
۳۷ حسین بهزادی کریمی دانشجوی دکتری دانشگاه یزد
۳۸ وحید صفریان زنگیر دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت وب سایت
ابراهیم مسگری

 

تعداد بازدید خبر : 4,772 بار