امروز:سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
زمان انتشار : یکشنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۶ | پرینت مطلب |وحید صفریان زنگیر| بازديد: 370 بار

انواع همبستگی چند متغیره

ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی تاو کندال از مهمترین روش‌های محاسبه همبستگی میان متغیرها هستند. بطور کلی:

۱- اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه‌ای باشند از شاخص کندال استفاده می‌شود.
۲- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود.
۳- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود

تفسیر نتایج ضریب همبستگی برونداد SPSS

  1. نوع
  2. مقدار
  3. ضریب یا شدت
  4. سطح اطمینان
  5. خطای همبستگی

براساس یک قاعده کلی براساس مقادیر زیر می‌توان درباره میزان همبستگی متغیرها قضاوت کرد. بخاطر داشته باشید همین تفسیر برای مقادیر منفی نیز قابل استفاده است:

ضریب همبستگی تفسیر
۰٫۰۰ – ۰٫۱۹ خیلی اندک و قابل چشم پوشی
۰٫۲۰ – ۰٫۳۹ خیلی اندک تا اندک
۰٫۴۰ – ۰٫۶۹ متوسط
۰٫۷۰ – ۰٫۸۹ زیاد
۰٫۹۰ – ۱٫۰۰ خیلی زیاد

 

این مقادیر یک قانون ثابت نیستند و به صورت تجربی بدست آمده است. در برخی متون مانند زیر نیز ارائه شده است:

ضریب همبستگی تفسیر
۰٫۰ – ۰٫۱ خیلی اندک و قابل چشم پوشی
۰٫۱ – ۰٫۳ اندک
۰٫۳ – ۰٫۵ متوسط
۰٫۵ – ۱٫۰ زیاد

هم­چنین آماره .sig یا همان P-Value مربوط به همبستگی مشاهده شده باید کوچکتر از سطح خطا باشد. یک قانون کلی وجود دارد و آن اینکه اگر همبستگی بزرگتر از ۰٫۳ باشد مقدار معناداری کوچکتر از سطح خطای ۰٫۰۵ خواهد بود. تجربه آماری من نیز همیشه مطابق این قانون بوده است.

منبع:

http://auamanagment.blogfa.com/post/7مطالب مرتبط


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.