امروز:سه شنبه, ۶ تیر , ۱۳۹۶

سرویس: آب و هواشناسی سینوپتیک

مرکز سلول سرد بسته در شرق مدیترانه / زمستان در دروازه های ورود به کشور

۱ اسفند ماه ۱۳۹۳

تشریح وضعیت شاخص های پیوند از دور و الگوی های جوی یکماه آینده ۲

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

از بارش های پراکنده در کشور تا حاکمیت زمستان در اواخر هفته

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۳

تحلیل همدید وضعیت ریزگردهای اخیر غرب و جنوبغرب کشور

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۳

تشریح وضعیت شاخص های پیوند از دور و الگوی های جوی یکماه آینده

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۳

سری زمانی ۹۰ شاخص پیوند از دور در یک نگاه به همراه توضیحات

۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

نقش طول موج و عدد موج و فرارفت تاوایی نسبی باد زمینگرد و فرارفت تاوایی سیاره ایی در جابجایی امواج.

۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

گذر متناوب امواج ناپایدار تراز میانی جو از نیمه شمالی کشور

۳ بهمن ماه ۱۳۹۳

الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

آرایش الگوهای همدید در هنگام فعالیت کمفشار سودانی برروی ایران

۲۷ دی ماه ۱۳۹۳